OBCHODNÍ PODMÍNKY eshopu www.lglam.cz


Tento eshop provozuje dle živnostenského rejstříku Lucie Trtílková, Domažlická 2, Brno 61200 IČO: 87752620 DIČ:CZ 9052094172, číslo bankovního spojení: 1022991997/6100 vedeným u EQUA bank.

JSME PLÁTCI DPH.

1. OBCHODNÍ A DODACÍ PODMÍNKY
Bez vyslovení souhlasu s těmito obchodními podmínkami nelze učinit objednávku. 
Řádně vyplněná a prostřednictvím internetového obchodu www.lglam.cz učiněná objednávka kupujícího je závazným návrhem na uzavření kupní smlouvy.
Prodávající potvrdí v nejkratším možném čase obdržení objednávky ve smyslu § 1827, odst. 1 občanského zákoníku prostřednictvím e-mailu na e-mailovou adresu uvedenou kupujícím v objednávce.
Kupní smlouva se uzavírá v českém jazyce. Veškeré smluvní vztahy jsou uzavřeny v souladu s právním řádem České republiky a případné soudní spory budou řešit výhradně české soudy.
Platba v Eurech se vždy přepočítává z deního kurzu ČNB.

2. DODACÍ LHŮTA
Standardní dodací lhůta pro zboží je 2-10 dní (dle skladových zásob). Dodací doba u zboží na objednávku je 2-4 týdny.

3. ZRUŠENÍ OBJEDNÁVKY ZE STRANY PRODEJCE
Provozovatel si vyhrazuje právo zrušit celou objednávku nebo její část v případě tzv. vyšší moci, tj. v případech, kdy nelze důvodně žádat prodávajícího, aby plnil ve smyslu přijaté a akceptované objednávky.

4. ODSTOUPENÍ SPOTŘEBITELE OD SMLOUVY
dle § 1829, odst. 1 občanského zákoníku
Spotřebitel má právo odstoupit od smlouvy bez udání důvodu ve lhůtě 14 dnů ode dne převzetí zboží (u kupní smlouvy, jejímž předmětem je několik druhů zboží nebo dodání několika částí, ode dne převzetí poslední dodávky zboží; u kupní smlouvy, jejímž předmětem je pravidelná opakovaná dodávka zboží, ode dne převzetí první dodávky zboží).

Pro účely uplatnění práva na odstoupení od smlouvy musí spotřebitel do 14 dnů o svém odstoupení od této smlouvy informovat prodávajícího, přednostně emailem na adrese: info@lglam.cz i jinou formou jednostranného právního jednání (například telefonicky), poté může zaslat zboží na vrácení či výměnu. Prodávající jinak vrácení neuzná. Kupující musí zboží odeslat do 14 dnů od převzetí. 14 den. již nebude uznán.

Pokud spotřebitel odstoupí od kupní smlouvy, budou mu vráceny bez zbytečného odkladu, nejpozději do 14 dnů ode dne, kdy prodávajícímu dojde oznámení o odstoupení od kupní smlouvy, všechny platby, které od spotřebitele obdržel, včetně nákladů na dodání (kromě dodatečných nákladů vzniklých v důsledku zvoleného způsobu dodání, který je jiný než nejlevnější způsob standardního dodání nabízený prodávajícím). Pro vrácení plateb použije prodávající stejný platební prostředek, který spotřebitel použil pro provedení počáteční transakce, pokud spotřebitel výslovně neurčil jinak. V žádném případě tím nevzniknou spotřebiteli další náklady. Platbu vrátí prodávající až po obdržení vráceného zboží nebo prokáže-li spotřebitel, že zboží odeslal zpět, podle toho, co nastane dříve. Zboží bez zbytečného odkladu, nejpozději do 14 dnů ode dne, kdy došlo k odstoupení od kupní smlouvy, musí spotřebitel zaslat zpět. Lhůta se považuje za zachovanou, pokud spotřebitel odešle prodávajícímu zboží zpět před uplynutím 14 dnů. Spotřebitel odpovídá pouze za snížení hodnoty zboží v důsledku nakládání s tímto zbožím jiným způsobem, než který je nutný k obeznámení se s povahou a vlastnostmi zboží, včetně jeho funkčnosti.
Spotřebitel nemůže v souladu s § 1837 občanského zákoníku odstoupit od smlouvy:
- dodávce zboží nebo služby, jejichž cena závisí na výchylkách finančního trhu nezávisle na vůli podnikatele a k němuž může dojít během lhůty pro odstoupení od smlouvy,
- dodávce zboží, které bylo upraveno podle přání spotřebitele nebo pro jeho osobu,
- dodávce zboží, které podléhá rychlé zkáze, jakož i zboží, které bylo po dodání nenávratně smíseno s jiným zbožím,
Odstoupit od smlouvy bez udání důvodu nelze, pokud bylo zboží již částečně spotřebováno. Nelze také odstoupit od smlouvy na zboží, jehož charakter to vylučuje, zejména z hygienických důvodů. Pokud bude vrácené zboží neúplné, jakkoliv znečištěné, poškozené či viditelně opotřebené, může prodávající uplatnit náhradu škody, či vrácení zamítnout.
Kupující bere na vědomí, že pokud zboží vrácené kupujícím bude poškozeno, opotřebeno či částečně spotřebováno, vzniká prodávajícímu vůči kupujícímu nárok na náhradu škody jemu tím vzniklé. Nárok na úhradu vzniklé škody je prodávající oprávněn jednostranně započíst proti nároku kupujícího na vrácení kupní ceny. 
Při odstoupení od kupní smlouvy náklady na vrácení zboží nese spotřebytel.
5. ZPŮSOB DOPRAVY
Dopravu zboží zajišťuje Česká pošta, s.p. nebo jiný k tomu způsobilý přepravce. Za tím účelem je kupující povinen v objednávce uvést skutečnou dodací a fakturační adresu, na které budete možno provést dodání zboží zákazníkovi.
Doprava je zpoplatěna částkou 85 kč. Do ostatních zemí EU dle domluvy.

Vše vč. DPH

6. CENY
Lglam.cz si vyhrazuje právo měnit ceny zboží v elektronickém obchodě. V již realizovaných a řádně potvrzených objednávkách nebudou ceny zboží měněny a jsou závazné pro obě smluvní strany.

7. ZPŮSOB PLATBY
Lglam.cz akceptuje výlučně níže uvedené způsoby platby za objednané zboží:

a) Platba bankovním převodem na účet 1022991997/6100 vedeného u Equa bank.

b) Platba dobírkou, je možná u zákazníků co už od nás 1x či vícekrát objednali a úspěšně uhradili svou objednávku.

- nýbrž je možno se dohodnout na záloze 50% z částky, zbytek platby dobírkou ( pokud zákazník nechce platit celou částku na účet ) 

8. PRÁVA Z VADNÉHO PLNĚNÍ
Právo kupujícího z vadného plnění zakládá vada, kterou má věc při přechodu nebezpečí škody na kupujícího, byť se projeví až později. Právo kupujícího založí i později vzniklá vada, kterou prodávající způsobil porušením své povinnosti.
Je-li vadné plnění podstatným porušením smlouvy, má kupující právo:
a) na odstranění vady dodáním nové věci bez vady nebo dodáním chybějící věci,
b) na odstranění vady opravou věci,
c) na přiměřenou slevu z kupní ceny, nebo
d) odstoupit od smlouvy.
Kupující sdělí prodávajícímu, jaké právo si zvolil, při oznámení vady, nebo bez zbytečného odkladu po oznámení vady. Provedenou volbu nemůže kupující změnit bez souhlasu prodávajícího; to neplatí, žádal-li kupující opravu vady, která se ukáže jako neopravitelná. Neodstraní-li prodávající vady v přiměřené lhůtě či oznámí-li kupujícímu, že vady neodstraní, může kupující požadovat místo odstranění vady přiměřenou slevu z kupní ceny, nebo může od smlouvy odstoupit.
Nezvolí-li kupující své právo včas, má práva jako při nepodstatném porušení smlouvy.
Je-li vadné plnění nepodstatným porušením smlouvy, má kupující právo na odstranění vady, anebo na přiměřenou slevu z kupní ceny.
Dokud kupující neuplatní právo na slevu z kupní ceny nebo neodstoupí od smlouvy, může prodávající dodat to, co chybí, nebo odstranit právní vadu. Jiné vady může prodávající odstranit podle své volby opravou věci nebo dodáním nové věci; volba nesmí kupujícímu způsobit nepřiměřené náklady.
Neodstraní-li prodávající vadu věci včas nebo vadu věci odmítne odstranit, může kupující požadovat slevu z kupní ceny, anebo může od smlouvy odstoupit. Provedenou volbu nemůže kupující změnit bez souhlasu prodávajícího.
Kupující nemůže odstoupit od smlouvy, ani požadovat dodání nové věci, nemůže-li věc vrátit v tom stavu, v jakém ji obdržel. To neplatí,
a) došlo-li ke změně stavu v důsledku prohlídky za účelem zjištění vady věci,
b) použil-li kupující věc ještě před objevením vady,
c) nezpůsobil-li kupující nemožnost vrácení věci v nezměněném stavu jednáním anebo opomenutím, nebo
d) prodal-li kupující věc ještě před objevením vady, spotřeboval-li ji, anebo pozměnil-li věc při obvyklém použití; stalo-li se tak jen zčásti, vrátí kupující prodávajícímu, co ještě vrátit může, a dá prodávajícímu náhradu do výše, v níž měl z použití věci prospěch.
Neoznámil-li kupující vadu věci včas, pozbývá právo odstoupit od smlouvy.


9. REKLAMACE
a) Prodejce je povinen zákazníkovi zajistit předání zboží v souladu s uzavřenou smlouvou, těmito Všeobecnými obchodními podmínkami a obecně závaznými právními předpisy.
b) Nesplní-li prodejce své povinnosti vyplývající ze smlouvy řádně a včas, je zákazník povinen vady poskytnutého zboží u prodejce reklamovat bez zbytečného odkladu. V případě, že zboží nebylo vůbec doručeno, je zákazník povinen podat reklamaci bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 3 měsíců plynoucích od prvního dne, kdy mělo být zboží doručeno.
c) Záruční doba na zboží činí 24 měsíce a počíná běžet dnem doručení zboží zákazníkovi. Záruka se vztahuje na materiálové nebo výrobní vady. Záruka se nevztahuje na mechanické poškození výrobku způsobené nesprávným užíváním, nedostatečnou údržbou, úmyslným poškozením či opotřebení věci jejím obvyklým užívání(Freddy jeans jsou môdní záležitost, tedy ne jeansy na x let)
d) Zákazník může uplatnit reklamaci písemnou formou (přičemž písemnou formou se pro účely smluv uzavíraných mezi prodejcem a zákazníkem rozumí i emailová forma) a je třeba aby uvedl typ zboží a popsal vady zboží. 
d) Prodejce reklamaci bez zbytečného odkladu, do 30 dnů ode dne jejího řádného uplatnění(v době letních prázdnin se tato doba prodlužuje, jelikož výrobce sídlí v zahraničí, kde jsou dovolené) vyřídí. Pro případ zamítnutí reklamace prodejce zákazníkovi vydá písemné odůvodnění (přičemž písemnou formou se pro účely reklamačního řízení rozumí i emailová forma).
f) V případě, že zákazník řádně uplatní oprávněnou reklamaci, má právo na odstranění vad kupovaného zboží, její opravou; a není-li to možné, má právo na přiměřenou slevu z ceny. Při uznání reklamace si zákazník vybere zboží ve stejné nebo vyšší cenové relaci.

10. SOUHLAS S POUŽÍVÁNÍM OSOBNÍCH DAT
Poskytnutím údajů k registraci či uskutečněním objednávky zboží kupující souhlasí s tím, aby . ve smyslu § 4 písm. e) zákona č. 101/2000 Sb. v platném znění, údaje o kupujícím zpracovala a využila pro své interní a marketingové potřeby.
je povinen s takovýmito osobními údaji nakládat způsobem, aby nedošlo k jejich zneužití neoprávněnou osobou.

11. Slevové a promo kódy
- sleva se vždy vypočítává z doporučené maloobchodní ceny

PODMÍNKY OCHRANY OSOBNÍCH ÚDAJŮ

 

I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ

 • Správcem osobních údajů podle čl. 4 bod 7 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (dále jen: „GDPR”) je Lucie Trtilkova, IČ: 87752520, se sídlem Domažlická 2, Brno 61200 (dále jen: „správce“).
 • Kontaktní údaje správce jsou

 Adresa: Domažlická 2, Brno 61200

Email: info@lglam.cz

 • Osobními údaji se rozumí veškeré informace o identifikované nebo identifikovatelné fyzické osobě; identifikovatelnou fyzickou osobou je fyzická osoba, kterou lze přímo či nepřímo identifikovat, zejména odkazem na určitý identifikátor, například jméno, identifikační číslo, lokační údaje, síťový identifikátor nebo na jeden či více zvláštních prvků fyzické, fyziologické, genetické, psychické, ekonomické, kulturní nebo společenské identity této fyzické osoby.
 • Správce nejmenoval pověřence pro ochranu osobních údajů.

 

II. ZDROJE A KATEGORIE ZPRACOVÁVANÝCH OSOBNÍCH ÚDAJŮ

 • Správce zpracovává osobní údaje, které jste mu poskytl/a nebo osobní údaje, které správce získal na základě plnění Vaší objednávky.
 • Správce zpracovává Vaše identifikační a kontaktní údaje a údaje nezbytné pro plnění smlouvy. 

 

III. ZÁKONNÝ DŮVOD A ÚČEL ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

 • Zákonným důvodem zpracování osobních údajů je 
 • plnění smlouvy mezi Vámi a správcem podle čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR,
 • oprávněný zájem správce na poskytování přímého marketingu (zejména pro zasílání obchodních sdělení a newsletterů) podle čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR,
 • Váš souhlas se zpracováním pro účely poskytování přímého marketingu (zejména pro zasílání obchodních sdělení a newsletterů) podle čl. 6 odst. 1 písm. a) GDPR ve spojení s § 7 odst. 2 zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti v případě, že nedošlo k objednávce zboží nebo služby. 
 • Účelem zpracování osobních údajů je
 • vyřízení Vaší objednávky a výkon práv a povinností vyplývajících ze smluvního vztahu mezi Vámi a správcem; při objednávce jsou vyžadovány osobní údaje, které jsou nutné pro úspěšné vyřízení objednávky (jméno a adresa, kontakt), poskytnutí osobních údajů je nutným požadavkem pro uzavření a plnění smlouvy, bez poskytnutí osobních údajů není možné smlouvu uzavřít či jí ze strany správce plnit,
 • zasílání obchodních sdělení a činění dalších marketingových aktivit. 
 • Ze strany správce nedochází k automatickému individuálnímu rozhodování ve smyslu čl. 22 GDPR.

 

IV. DOBA UCHOVÁVÁNÍ ÚDAJŮ

 • Správce uchovává osobní údaje 
 • po dobu nezbytnou k výkonu práv a povinností vyplývajících ze smluvního vztahu mezi Vámi a správcem a uplatňování nároků z těchto smluvních vztahů (po dobu 15 let od ukončení smluvního vztahu). 
 • po dobu, než je odvolán souhlas se zpracováním osobních údajů pro účely marketingu, nejdéle 5 let, jsou-li osobní údaje zpracovávány na základě souhlasu. 
 • Po uplynutí doby uchovávání osobních údajů správce osobní údaje vymaže. 

 

V. PŘÍJEMCI OSOBNÍCH ÚDAJŮ (SUBDODAVATELÉ SPRÁVCE)

 • Příjemci osobních údajů jsou osoby 
 • podílející se na dodání zboží / služeb / realizaci plateb na základě smlouvy, 
 • zajišťující služby provozování e-shopu (Shoptet) a další služby v souvislosti s provozováním e-shopu,
 • zajišťující marketingové služby.
 • služby v souvislosti s účetnictvím
 • Správce nemá v úmyslu předat osobní údaje do třetí země (do země mimo EU) nebo mezinárodní organizaci.

 

VI. VAŠE PRÁVA

 • Za podmínek stanovených v GDPR máte 
 • právo na přístup ke svým osobním údajům dle čl. 15 GDPR, 
 • právo opravu osobních údajů dle čl. 16 GDPR, popřípadě omezení zpracování dle čl. 18 GDPR. 
 • právo na výmaz osobních údajů dle čl. 17 GDPR. 
 • právo vznést námitku proti zpracování dle čl. 21 GDPR a 
 • právo na přenositelnost údajů dle čl. 20 GDPR. 
 • právo odvolat souhlas se zpracováním písemně nebo elektronicky na adresu nebo email správce uvedený v čl. III těchto podmínek. 
 • Dále máte právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů v případě, že se domníváte, že bylo porušeno Vaší právo na ochranu osobních údajů.

 

VII. PODMÍNKY ZABEZPEČENÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

 • Správce prohlašuje, že přijal veškerá vhodná technická a organizační opatření k zabezpečení osobních údajů.
 • Správce přijal technická opatření k zabezpečení datových úložišť a úložišť osobních údajů v listinné podobě, zejména antivirovým programem, hesly či zálohování.
 • Správce prohlašuje, že k osobním údajům mají přístup pouze jím pověřené osoby.

 

VIII. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

 • Odesláním objednávky z internetového objednávkového formuláře potvrzujete, že jste seznámen/a s podmínkami ochrany osobních údajů a že je v celém rozsahu přijímáte.
 • S těmito podmínkami souhlasíte zaškrtnutím souhlasu prostřednictvím internetového formuláře. Zaškrtnutím souhlasu potvrzujete, že jste seznámen/a s podmínkami ochrany osobních údajů a že je v celém rozsahu přijímáte.
 • Správce je oprávněn tyto podmínky změnit. Novou verzi podmínek ochrany osobních údajů zveřejní na svých internetových stránkách a zároveň Vám zašle novou verzi těchto podmínek Vaši e-mailovou adresu, kterou jste správci poskytl/a.

 

Tyto podmínky nabývají účinnosti dnem 25.5.2018.